HİZMETLERİMİZ

DİĞER HİZMETLER

TMFB İŞLEMLERİ VE TEHLİKELİ MADDE FAALİYET TESPİT RAPORU HİZMETİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu

İşletmeler için düzenlenen tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda;

a) TMFB faaliyet konularının 7 nci madde kapsamında UN (Birleşmiş Milletler) numarasına, taşıma kategorilerine ve sınıflarına göre miktar bazında değerlendirilmesi,

b) İşletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunun 8 inci madde uyarınca değerlendirilmesi,

c) Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi şekilde alındığı, boşaltıldığı, paketlendiği, yüklendiği, gönderildiği ve/veya taşındığının belirtilmesi,

ç) ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, gerekir.

Hangi işletmeler TMFB almalıdır?

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” olarak yer alan işletmeler, “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu,

b) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı yapan işletmeler, “Alıcı-Boşaltan” faaliyet konulu,

c) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde gönderen işletmeler;

1) Miktarına bakılmaksızın alıcısı olduğu tehlikeli maddeleri paketleyen/yükleyen ve/veya dolduran işletmeler; “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet konuları ile birlikte “Paketleyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

2) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, paketleme veya dolum işlemi yapmadan gönderen işletmeler, “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet konuları ile birlikte paketli tehlikeli madde göndermesi durumunda “Yükleyen” faaliyet konulu,

3) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, boşaltma, paketleme, yükleme veya dolum işlemi yapmadan doğrudan üçüncü şahıslara gönderen işletmeler “Alıcı-Gönderen” faaliyet konulu,

4) Tehlikeli madde alımında bulunmayan ancak, tehlikeli maddeyi paketleyen ve/veya dolduran olarak gönderen işletmeler; “Gönderen” faaliyet konusu ile birlikte, “Paketleyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

ç) Son bir takvim yılı içerisinde yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı veya gönderimi yapmayan işletmeler, paketleyen, yükleyen, boşaltan veya dolduran olarak son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde işlem yaptığı her bir faaliyet konusu/konuları ile ilgili “Paketleyen” ve/veya “Yükleyen” ve/veya “Dolduran” ve/veya Boşaltan faaliyet konulu,

d) Sınıflandırma kodu 1.4S madde ve nesneleri dışında kalan Sınıf 1 ve ADR Kısım 1.7.1 kapsamındakiler hariç olmak üzere Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmeler, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak,

e) Sınıf 6.2 ile iştigal eden ve Ek-4’te yer alan işletmeler, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak,

TMFB almak zorundadır.

Hangi durumlarda Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu hazırlanır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile ilgili başvurularda (yeni belge alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği) Yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ekinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren (alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, taşımacı ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi) işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere iştigal ettikleri faaliyet konularına göre adres bazlı olacak şekilde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir. Düzenlenen TMFB’nin geçerlilik tarihi 5 yıl ile sınırlı olup yenileme, faaliyet konusu, adres, nevi, unvan değişiklerinde mevcut belgenin yenilenmesi gereklidir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (DMR)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin alması gereken belgedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB)

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin TYUB almaları gerekmekte olup belge geçerlilik süresi üç yıl olarak sınırlandırılmış ve belirlenen periyodlarda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

TYUB yenileme denetimlerine TMGD ‘nin eşlik etmesi zorunludur. Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge elleçlenen yük cinsine göre TYUB denetimlerini açıklamaktadır. Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’ye göre Tehlikeli Yük olarak tanımlanan her bir yük cinsi için ayrı kurallar ve idari yaptırımlar bulunmaktadır. Kıyı tesisleri konusunda tecrübeli TMGD kadromuz ile TYUB denetimlerine hazırlık, belge çıkarma, yenileme ve Liman Başkanlığı periyodik denetimlerine hazırlık ve uyumluluk çalışmaları sağlıyoruz.

DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

GÜVENLİK PLANLARI

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların veya ciddi sonuçlara neden olabilecek radyoaktif malzemelerin taşınmasına dahil olan, 1.4.2'de ve 1.4.3'te belirtilen taşımacılar, gönderenler ve diğer taraflar, en azından 1.10.3.2.2'de belirtilen öğeleri yerine getiren bir güvenlik planı benimsemeli, yürürlüğe koymalı ve bu plana uymalıdır.

Tehlikeli madde ile işlem yapan firmalar, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; TMGD hizmeti almak zorunda olsun olmasın, örneğin TMGD hizmetinden muaf olan sadece Alıcı ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu ve sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip olup, taşıma yetki belgesine kayıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan işletmeler dahil Güvenlik Planı hazırlamak zorundadır.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

30 Nisan 2013 de Sayı:28633 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, patlamadan korunma dokümanı ise İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı, ifade eder.

BEKRA SEVESO HAZIRLANMASI

SEVESO II direktifi “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının ortaklaşa çalışmaları sonucunda 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır. Ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması Başlıklarının kısaltılmasından ülkemizde BEKRA diye de bilinmektedir. Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir. Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan SEVESO Bildirimi sonrasında işletmeler “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

TATBİKATLAR VE SAHA DENETİMLERİ

Tehlikeli maddeler ile iştirak edilen işletmelerde rutin saha ziyaretleri dışında resimli saha raporlamaları ve denetimlere hazırlıkları, tehlikeli madde dökülme tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması, mevzuata uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, süreçleri aktif olarak takip ediyoruz.

MEVZUAT VE BAKANLIK BELGELERİNİN SÜREÇ TAKİPLERİ

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal ve ülkelerarası mevzuatta yapılan değişiklik ve güncellemeleri takip ediyor, her iki senede bir güncellenen ADR ve düzenli periyodlarla güncellenen ulusal mevzuatın işletmeyi ilgilendiren başlıklarına yönelik rehberlik ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından firmaya alınmış tüm belgelerin sürelerini takip ediyor, süre hatırlatması ile yaşanabilecek aksamaların önüne geçiyoruz.

Teklif almak istermisiniz ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında teklif almak ve danışmanlarımıza erişmek çok kolay

Teklif Almak için Tıklayınız !

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Karayolu TMGD

Gemi, tren ya da uçak taşımacılığından farklı olarak ADR, karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınması sürecidir ve tehlikeli maddeler ile iştigal etmeyenler ile aynı güzergahın en çok oranda paylaşıldığı bir yöntemdir...

Denizyolu TMGD

Tehlikeli maddelerin uluslarası taşımacılığında en çok tercih edilen yöntemlerden biri de deniz yolu ile taşınmasıdır. Bu yöntem kısaca IMDG olarak geçmektedir.

Demiryolu TMGD

Tehlikeli maddelerin, özellikle portatif konteyner ya da tankerlere yüklenerek, demir yolu üzerinde taşınması süreci RID olarak tanımlanır...

Havayolu TMGD

Kargo firmaları, yurtdışı taşımacılığı söz konusu olduğunda hava yolu ile tehlikeli maddelerin sevkiyatlarını da tercih etmektedirler ve bu taşımacılık IATA olarak kısaltılmıştır...

Yazılım Hizmetleri

Tüm yükümlülüklerinizi pratik, güvenli ve izlenebilir kılıyoruz. Kurumsal bir hizmet anlayışı ile geliştirdiğimiz TMGD Saha Takip yazılımı sayesinde hizmet kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır...

Eğitim Hizmetleri

Genel bilinçlendirme eğitimi, Göreve özgü eğitimler, Güvenlik eğitimleri, Yenileme eğitimleri, TMGD ADR Eğitimleri, IMDG-KOD Eğitimleri, RID Eğitimi, SRC 5 Eğitimleri...