HİZMETLERİMİZ

TMFB İŞLEMLERİ VE TEHLİKELİ MADDE FAALİYET TESPİT RAPORU HİZMETİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu

İşletmeler için düzenlenen tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda;

a) TMFB faaliyet konularının 7 nci madde kapsamında UN (Birleşmiş Milletler) numarasına, taşıma kategorilerine ve sınıflarına göre miktar bazında değerlendirilmesi,

b) İşletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunun 8 inci madde uyarınca değerlendirilmesi,

c) Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi şekilde alındığı, boşaltıldığı, paketlendiği, yüklendiği, gönderildiği ve/veya taşındığının belirtilmesi,

ç) ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, gerekir.

Hangi işletmeler TMFB almalıdır?

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” olarak yer alan işletmeler, “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu,

b) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı yapan işletmeler, “Alıcı-Boşaltan” faaliyet konulu,

c) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde gönderen işletmeler;

1) Miktarına bakılmaksızın alıcısı olduğu tehlikeli maddeleri paketleyen/yükleyen ve/veya dolduran işletmeler; “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet konuları ile birlikte “Paketleyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

2) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, paketleme veya dolum işlemi yapmadan gönderen işletmeler, “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet konuları ile birlikte paketli tehlikeli madde göndermesi durumunda “Yükleyen” faaliyet konulu,

3) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, boşaltma, paketleme, yükleme veya dolum işlemi yapmadan doğrudan üçüncü şahıslara gönderen işletmeler “Alıcı-Gönderen” faaliyet konulu,

4) Tehlikeli madde alımında bulunmayan ancak, tehlikeli maddeyi paketleyen ve/veya dolduran olarak gönderen işletmeler; “Gönderen” faaliyet konusu ile birlikte, “Paketleyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

ç) Son bir takvim yılı içerisinde yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı veya gönderimi yapmayan işletmeler, paketleyen, yükleyen, boşaltan veya dolduran olarak son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde işlem yaptığı her bir faaliyet konusu/konuları ile ilgili “Paketleyen” ve/veya “Yükleyen” ve/veya “Dolduran” ve/veya Boşaltan faaliyet konulu,

d) Sınıflandırma kodu 1.4S madde ve nesneleri dışında kalan Sınıf 1 ve ADR Kısım 1.7.1 kapsamındakiler hariç olmak üzere Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmeler, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak,

e) Sınıf 6.2 ile iştigal eden ve Ek-4’te yer alan işletmeler, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak,

TMFB almak zorundadır.

Hangi durumlarda Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu hazırlanır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile ilgili başvurularda (yeni belge alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği) Yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ekinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.