HİZMETLERİMİZ

DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

GÜVENLİK PLANLARI

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların veya ciddi sonuçlara neden olabilecek radyoaktif malzemelerin taşınmasına dahil olan, 1.4.2'de ve 1.4.3'te belirtilen taşımacılar, gönderenler ve diğer taraflar, en azından 1.10.3.2.2'de belirtilen öğeleri yerine getiren bir güvenlik planı benimsemeli, yürürlüğe koymalı ve bu plana uymalıdır.

Tehlikeli madde ile işlem yapan firmalar, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; TMGD hizmeti almak zorunda olsun olmasın, örneğin TMGD hizmetinden muaf olan sadece Alıcı ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu ve sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip olup, taşıma yetki belgesine kayıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan işletmeler dahil Güvenlik Planı hazırlamak zorundadır.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

30 Nisan 2013 de Sayı:28633 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, patlamadan korunma dokümanı ise İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı, ifade eder.

BEKRA SEVESO HAZIRLANMASI

SEVESO II direktifi “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının ortaklaşa çalışmaları sonucunda 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır. Ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması Başlıklarının kısaltılmasından ülkemizde BEKRA diye de bilinmektedir. Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir. Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan SEVESO Bildirimi sonrasında işletmeler “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.