HİZMETLERİMİZ

EĞİTİM HİZMETLERİ

ADR GENEL BİLİNÇLENDİRME, GÖREVE YÖNELİK EĞİTİMLER

Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili süreçlerde çalışan personele işe girişlerinde ve her yılın ilk ayı içerisinde, tehlikeli maddelere ilişkin ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eğitimlerin verilmesi ve eğitim kayıtlarının tutulması.

Genel Bilinçlendirme Eğitimi: Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.

Göreve Özgü Eğitim: Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma türleriyle ilgili zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

Güvenlik Eğitimi: Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan eğitimi almalıdır. Sağlanan eğitim personeli güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamalıdır.

IMDG KOD PERSONEL EĞİTİMLERİ

29 Temmuz 2019 tarihinde IMDG KOD eğitimleri için IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge yayımlanmıştır. Bu yönerge kapsamında eğitimler icra edilen görev kapsamında 13 kategoriye ayrılmıştır. Konu başlıkları ve eğitim süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

# Görev Toplam Eğitim Süresi Yenileme Eğitim Süresi
1 Sınıflandırma 16 saat 8 saat
2 Paketleme 8 saat 4 saat
3 İşaretleme,Etiketleme,Plakartlandırma 8 saat 4 saat
4 Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi,Boşaltılması 16 saat 8 saat
5 Taşıma Belgelerinin Hazırlanması 16 saat 8 saat
6 Taşıma İçin Arz veya Kabul 20 saat 8 saat
7 Elleçleme Sırasında Taşıma 12 saat 4 saat
8 Yükleme/İstif Planlarının Hazırlanması 24 saat 12 saat
9 Gemilerden Yükleme, Boşaltma 16 saat 8 saat
10 Gözetim 16 saat 8 saat
11 Tartı Aleti Operatörü 8 saat *
12 Fumigasyon/Gazdan Arındırma 8 saat *
13 Kategori 1 20 saat 12 saat

Eğitime Katılacak Personel;
IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri paketli olarak elleçleyen veya bu yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri, bu elleçleme operasyonlarını planlayan ve gerçekleştiren personeline, eğitim vermekle veya eğitim kuruluşundan eğitim aldırmakla yükümlüdür. Kıyı tesislerinin alacağı eğitimler, icra edilen faaliyetlere göre aşağıda belirtilmektedir.

 • Konteyner elleçlemesi yapan kıyı tesisleri Gemilerden Yükleme/Boşaltma eğitimini vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
 • Konteyner iç yüklemesi yapan kıyı tesisleri, bu operasyonda görev alan personeline, Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi, Boşaltılması göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
 • Kıyı tesislerinde, konteyner elleçlemesi ile birlikte konteyner iç yüklemesinde de görev alan personele Kategori 1 eğitimi verilebilir.
 • IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri; bu operasyonda görev alan personeline, İşaretleme, Etiketleme, Plakartlandırma eğitimini vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
 • Konteyner iç yüklemesi yapan ve İdareden, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, CTU Kod eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi, Boşaltılması eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa Tartı Aleti Operatörü eğitimi aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.
 • Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında paketli tehlikeli yüklere yönelik Tehlikeli Madde Deniz Gözetim Yetkilisi Belgesi almak isteyenler, görev yaptıkları işletmeler vasıtasıyla Gözetim göreve ait eğitimi, eğitim kuruluşundan alırlar.
 • Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan personeline Fumigasyon/Gazdan Arındırma göreve ait eğitimi, fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

Eğitimlerin Birbirlerini İçermesi,

 • Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi, Boşaltılması eğitimini alanlar Paketleme, İşaretleme, Etiketleme, Plakartlandırma eğitimini almış sayılırlar.
 • Gemilerden Yükleme, Boşaltma eğitimini alanlar Elleçleme Sırasında Taşıma eğitimini almış sayılırlar.
 • Yükleme/İstif Planlarının Hazırlanması eğitimini alanlar Taşıma Belgelerinin Hazırlanması ve Taşıma İçin Arz veya Kabul eğitimini almış sayılırlar.

Eğitim Semineleri,

 • Imdg Eğitim seminerlerinin sonunda katılımcılar yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olup sertifika alabilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir Yapılan bu sınavda başarılı olanlara bakanlık onayından sonra iki sene geçerli IMDG Kod Eğitim katılım belgesi düzenlenir.
 • Yenileme eğitim semineri: Alınması gerekli eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren her 2 yılda bir uluslararası mevzuatta yapılan güncellemelere yönelik eğitimdir.

RID GENEL FARKINDALIK, GÖREVE YÖNELİK VE GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi kapsamında Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında görev alacak kişilere verilecek eğitimlerin kapsamı, süreleri aşağıda yer almaktadır. Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar.

Tehlikeli madde taşımacılığında görev alan kişilere verilecek eğitimler, yaptığı işe ve sorumluluğuna uygun olarak, Genel Farkındalık Eğitimleri, Göreve Özgü Eğitimler ve Güvenlik Eğitimi olmak üzere üç farklı şekilde olmalıdır.

a) Genel farkındalık eğitimi: Genel farkındalık eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine/şartlarına ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata ilişkin bilgileri kapsamalıdır. Eğitimin süresi asgari 8 saat olmalıdır. Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır.

b) Göreve özgü eğitim: Göreve özgü eğitimde, çalışanların doğrudan görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelikler ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerin içeriklerini kapsamalıdır. Eğitimin süresi toplamda 8 saat olmalıdır.

c) Güvenlik eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasında, yükleme ve boşaltılmasında görev alacak tüm personele verilen eğitimdir. Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması, aktarılması, depolanması ve taşınması sırasında bir kazaya maruz kalma veya sakatlanma riski, tehlikeli maddelerin neden olabileceği tehlike ve zararları konusunda çalışanlar eğitilmelidir. Eğitimin süresi 8 saattir.

Yenileme Eğitimleri; Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.

TEHLİKELİ YÜK DENİZ GÖZETİM YETKİLİSİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin hizmet alanı kapsamında almakla zorunlu olduğu eğitimlerin süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.

# Eğitim Seminerinin Adı Süre Yenileme Periyodu Yenileme Eğitim Süresi
1 IMDG Kod 16 Saat 2 Yıl 8 Saat
2 IMSBC Kod 16 Saat 2 Yıl 8 Saat
3 IBC Kod 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
4 IGC Kod 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
5 MARPOL 73/78 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
6 CTU Kod 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
7 CSS Kod 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
8 Grain (Tahıl) Kod 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
9 TDC (Kereste) Kod 16 Saat 5 Yıl 16 Saat
10 Hurda yükler Not 5 Yıl 16 Saat

Not: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenen sürelerde, Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursu

Eğitim Seminerleri

 • IMDG Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, IMDG KOD kapsamında gözetim eğitimini İdarece yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından alır.
 • IMSBC Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından IMSBC Kod eğitimi alır.
 • IBC Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından IBC Kod eğitimi alır.
 • IGC Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından IGC Kod eğitimi alır.
 • MARPOL 73/78 Ek-1, Lahika 1’de listelenen yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından MARPOL 73/78 eğitimi alır.
 • CTU Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, IMDG Kod Eğitim Seminerleri Hakkında Yönergenin ekinde yer alan Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi/Boşaltılması eğitimini, eğitim kuruluşundan alır.
 • CSC Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından CSC Kod eğitimi alır.
 • Grain Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından Grain Kod eğitimi alır.
 • TDC Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından TDC Kod eğitimi alır.
 • Hurda yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun veya yetkilendirdiği kuruluşların düzenlediği, Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursuna (RÖRK) katılım sağlar.

SRC5 EĞİTİMLERİ

Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, Yönetmelik kapsamındaki eğitimlere katılmaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olarak uygun SRC-5 Belgesi almaları zorunludur. SRC5 Eğitimi alabilmek için SRC3 veya SRC4 belgesinden birinin olması gerekir.

Eğitim Adı Eğitim Süresi Sınav Soru Adedi Belge Geçerlilik Süresi
ADR Temel Eğitim 19 Saat 25 Soru 5 Yıl
ADR Tank Eğitimi 13 Saat 15 Soru 5 Yıl
ADR Sınıf 1 Eğitimi 8 Saat 15 Soru 5 Yıl
ADR Sınıf 7 Eğitimi 8 Saat 15 Soru 5 Yıl

ADR Temel Eğitimi; 19 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin dökme veya paketli olarak taşınması için ön görülen araçları kullanabilirler.

ADR Tank Eğitimi; ADR Temel Eğitimine ilave 13 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Sertifikası ile tehlikeli maddelerin tank içinde taşınması için ön görülen araçları da kullanabilirler.

ADR Sınıf 1 Eğitimi; ADR Temel Eğitimine ilave 8 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Sertifikası ile Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin (patlayıcı maddelerin veya nesnelerin) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

ADR Sınıf 7 Eğitimi; ADR Temel Eğitimine ilave 8 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Sertifikası ile Sınıf 7 kapsamındaki maddelerin (radyoaktif malzemelerin ) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

SRC 5 Belgesi Yenileme

SRC5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. SRC 5 Belgesi sahiplerinin mevcut belgelerini yenilemek için, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 (bir) yıl içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları zorunludur. Sınavda başarılı olanlara belge ücretinin yatırılmasını müteakip, mevcut belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihiden itibaren beş yıl geçerliliği olan yeni SRC5 belgesi düzenlenir.

TMGD ADR EĞİTİMİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı işletme süreçlerini ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış yerel mevzuata uygun hale getirmekle yükümlü kişidir. 6 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği kapsamında;

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Olma Şartları

a) Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olması,

b) Mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması,

c) TMGD yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almış olması,

ç) TMGD-ADR sınavında başarılı olması şarttır.

TMGD-ADR Eğitim Süresi ve Tazeleme Eğitimleri

ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi 64 ders saati olarak uygulanır. Yasal olarak devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Eğitim sonunda eğitim kurumu tarafından yapılacak eğitim tamamlama sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra ise 4 sınav hakkı verilir. İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır. Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

TMGD’ler, bilgilerinin tazelenmesi ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler ile mevzuatın takibi amacıyla, ADR güncellendiği yılın ilk 6 ayı içerisinde tazeleme eğitimi alır. Tazeleme eğitim süresi 16 saattir.

Eğitim Adı Eğitim Süresi Sınav Hakkı Sınav Süresi Sınav Soru Sayısı Tazeleme Eğitim Süresi Belge Geçerlilik Süresi
TMGD-ADR Eğitimi 64 Saat 4 4 Saat 40 16 Saat 5 Yıl

TMGD’ler 5 yıl belge geçerlilik tarihinden önceki 1 yıl içerisinde TMGD-ADR sınavlarına girerek belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Yenileme sınavlarında 3 sınava girme hakları bulunmaktadır. 5 yıl içerisinde iki defa tazeleme eğitimlerini ilgili eğitim kuruluşlarından almaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini yenileyemezler.

TMGD-ADR Sınavı
TMGD sınav takvimi her yıl Bakanlık tarafından açıklanır. Genel olarak yılda 3 veya 4 kez yapılmaktadır. TMGD ADR sınavı toplamda 40 soruluk test şeklindedir. Sorular önermeli ve çoktan seçmeli şekildedir. TMGD ADR sınav süresi toplam dört saattir. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

TMGD sınav başvuruları eğitim alınan kurum tarafından yapılmaktadır. Kişi isterse kendi e-devlet bilgileri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilir. Sınav harcını aşağıdaki adımları izleyerek ödeyebilmektedir.

 • TMGD sınav harcı Halk Bankası’na yatırılır. Gişelerden ya da ATM’lerden yapılabilmektedir.
 • ATM’den yapılmak istendiğinde Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Hesabı – SRC, UDY, ODY ödemeleri başlığı altında çıkmaktadır.

Sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan kişiler TMGD Belgesini e-devlet bilgileri ile www.turkiye.gov.tr adresinden TMGD belgesi diye aratarak indirebilir.

TMGD-IMDG KOD EĞİTİMİ

IMDG CODE eğitimi alabilmek için ADR eğitimi almış olmak gerekmektedir. ADR sınavını başarı ile geçmeden IMDG CODE sınavına katılım sağlanamaz.

TMGD-IMDG KOD Eğitim Süresi ve Tazeleme Eğitimleri

IMDG CODE eğitimi 21 saat sürmektedir. Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra ise 4 sınav hakkı verilir. İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır. Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

TMGD’ler, bilgilerinin tazelenmesi ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler ile mevzuatın takibi amacıyla, IMDG KOD güncellendiği yılın ilk 6 ayı içerisinde tazeleme eğitimi alır. Tazeleme eğitim süresi 8 saattir.

Eğitim Adı Eğitim Süresi Sınav Hakkı Sınav Süresi Sınav Soru Sayısı Tazeleme Eğitim Süresi Belge Geçerlilik Süresi
TMGD-IMDG KOD Eğitimi 21 Saat 4 4 Saat 25 8 Saat 5 Yıl

TMGD-IMDG KOD Sınavı

TMGD-IMDG KOD sınavları bakanlıkca TMGD-ADR sınavı ile birlikte ilan edildiği tarihlerde yapılmaktadır. IMDG KOD sınavında 25 adet soru sorulmaktadır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

TMGD’ler 5 yıl belge geçerlilik tarihinden önceki 1 yıl içerisinde TMGD-IMDG KOD sınavlarına girerek belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Yenileme sınavlarında 3 sınava girme hakları bulunmaktadır. 5 yıl içerisinde iki defa tazeleme eğitimlerini ilgili eğitim kuruluşlarından almaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini yenileyemezler.

Sınav harcını aşağıdaki adımları izleyerek ödeyebilmektedir.

 • TMGD sınav harcı Halk Bankası’na yatırılır. Gişelerden ya da ATM’lerden yapılabilmektedir.
 • ATM’den yapılmak istendiğinde Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Hesabı – SRC, UDY, ODY ödemeleri başlığı altında çıkmaktadır.

TMGD IMDG KOD sınavını geçip belgeyi almaya hak kazanmış kişiler kendi e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TMGD Sertifika İşlemleri” kısmından belgelerini indirebilirler.

TMGD-RID EĞİTİMİ

TMGD RID(Demiryolu) eğitimi alabilmek için ADR eğitimi almış olmak gerekmektedir. ADR sınavını başarı ile geçmeden RID sınavına katılım sağlanamaz.

TMGD-RID Eğitim Süresi ve Tazeleme Eğitimleri

RID(Demiryolu) eğitimi 21 saat sürmektedir. Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra ise 4 sınav hakkı verilir. İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır. Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

TMGD’ler, bilgilerinin tazelenmesi ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler ile mevzuatın takibi amacıyla, RID güncellendiği yılın ilk 6 ayı içerisinde tazeleme eğitimi alır. Tazeleme eğitim süresi 8 saattir.

Eğitim Adı Eğitim Süresi Sınav Hakkı Sınav Süresi Sınav Soru Sayısı Tazeleme Eğitim Süresi Belge Geçerlilik Süresi
TMGD-RID Eğitimi 21 Saat 4 4 Saat 40 8 Saat 5 Yıl

TMGD-RID Sınavı

TMGD-RID sınavları bakanlıkca TMGD-ADR sınavı ile birlikte ilan edildiği tarihlerde yapılmaktadır. RID sınavında 40 adet soru sorulmaktadır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

TMGD’ler 5 yıl belge geçerlilik tarihinden önceki 1 yıl içerisinde TMGD-RID sınavlarına girerek belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Yenileme sınavlarında 3 sınava girme hakları bulunmaktadır. 5 yıl içerisinde iki defa tazeleme eğitimlerini ilgili eğitim kuruluşlarından almaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini yenileyemezler.

Sınav harcını aşağıdaki adımları izleyerek ödeyebilmektedir.

 • TMGD sınav harcı Halk Bankası’na yatırılır. Gişelerden ya da ATM’lerden yapılabilmektedir.
 • ATM’den yapılmak istendiğinde Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Hesabı – SRC, UDY, ODY ödemeleri başlığı altında çıkmaktadır.

TMGD RID sınavını geçip belgeyi almaya hak kazanmış kişiler kendi e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TMGD Sertifika İşlemleri” kısmından belgelerini indirebilirler.

Teklif almak istermisiniz ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında teklif almak ve danışmanlarımıza erişmek çok kolay

Teklif Almak için Tıklayınız !

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Karayolu TMGD

Gemi, tren ya da uçak taşımacılığından farklı olarak ADR, karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınması sürecidir ve tehlikeli maddeler ile iştigal etmeyenler ile aynı güzergahın en çok oranda paylaşıldığı bir yöntemdir...

Denizyolu TMGD

Tehlikeli maddelerin uluslarası taşımacılığında en çok tercih edilen yöntemlerden biri de deniz yolu ile taşınmasıdır. Bu yöntem kısaca IMDG olarak geçmektedir.

Demiryolu TMGD

Tehlikeli maddelerin, özellikle portatif konteyner ya da tankerlere yüklenerek, demir yolu üzerinde taşınması süreci RID olarak tanımlanır...

Havayolu TMGD

Kargo firmaları, yurtdışı taşımacılığı söz konusu olduğunda hava yolu ile tehlikeli maddelerin sevkiyatlarını da tercih etmektedirler ve bu taşımacılık IATA olarak kısaltılmıştır...

Yazılım Hizmetleri

Tüm yükümlülüklerinizi pratik, güvenli ve izlenebilir kılıyoruz. Kurumsal bir hizmet anlayışı ile geliştirdiğimiz TMGD Saha Takip yazılımı sayesinde hizmet kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır...

Diğer Hizmetler

Tehlikeli Madde Güvenliği ve Danışmanlığı dışında alabileceğiz tüm hizmetler için tıklayınız...